• دوره هاي آموزش غواصي تحت ليسانس CMAS


   

  یک ستاره  ( 4 روز )

  1. چهار جلسه دو ساعته تئوری

  2. دو جلسه آموزشی استخری و کنار ساحلی

  3. پنج عملیات غواصی در آبهای آزاد

  4. امتحان تئوری و عملی

  5. صدور کارت و گواهينامه بین المللی يک ستاره و گواهینامه تاييديه فدراسیون نجات غریق و غواصي کشور

   

  دو ستاره  ( 10 روز )

  1. هفت جلسه دو ساعته تئوری که شامل آموزش غوصهای تکراری، غوصهای چند مرحله ای، بیماری های غواصی، کمک های اولیه غواصی و عملیات نجات عمومی

  2. تعداد 20 عملیات غواصـی آب های آزاد که شامل ناوبری، نجات، غواصـی در شب و ... می باشد.

   3. امتحان تئوری و عملی

   4. صدور کارت و گواهينامه بین المللی دو ستاره و گواهینامه تاييديه فدراسیون نجات غریق و غواصي کشور

     

  سه ستاره ( 30 روز )

  1. پنج جلسه دو ساعته کلاس تئوری که شامل یادآوری مطالب دوره های یک و دو ستاره، تکمیل بیماری های غواصی، هوا و اقلیم شناسی و طرق جستجو در زیر آب و ... می باشد.

  2. تعداد 40 عملیات غواصی آموزشی و تعلیم عملیات و رهبری تیم غواصي

  3. امتحان تئوری و عملی از دوره های یک، دو و سه ستاره.

  4. صدور کارت و گواهينامه بین المللی سه ستاره و گواهینامه تاييديه فدراسیون نجات غریق و غواصي کشور

   

   چهار ستاره

  شامل پنج جلسه کلاس تئوري و مرور مطالب دوره هاي گذشته مي باشد.

  شرايط شرکت در اين دوره، دارا بودن100مرحله عمليات غواصي پس از دريافت مدرک سه ستاره و گذشتن حداقل3سال از دريافت مدرک سه ستاره مي باشد.